Ohio State nav bar

Rodrigo Muzquiz

Rodrigo Muzquiz

Rodrigo Muzquiz

Advisor: Mark Foster

muzquiz.1@osu.edu

Areas of Expertise

  • Chemistry & Biochemistry